Urbanisme

EXPOSICIÓ PÚBLICA:

Projecte abastament d’aigua en alta, al veïnat de la Costa de Santa Brígida

  • Pla Especial Urbanístic Autònom per a la implantació de la infraestructura d’abastament d’aigua en alta al veïnat de la Costa de Santa Brígida del municipi d’Amer.

Modificació puntual de les normes subsidiàries d’Amer al seu pas per Roques Negres (T.M. Amer)

Projecte per la instal·lació d’uns hivernacles per a l’assecatge solar de residus líquids al paratge La Jonquera costat Crta. C-63 d’Amer.

 

Aquí podeu consultar tota la documentació referent al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) actualment en tràmit (no aprovat definitivament):

 

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI D’AMER

Memòria COMPLERTA del MCA d’Amer_Aprov inicial_PRINT

 

PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTAL

6_Mapa pla actuacions quadrieni 2018-2021

5_Mapa elements vulnerables del municipi

4_Mapa elements de risc del municipi

3_Mapa infraestructures existents

2_Mapa topogràfic del municipi

1_Mapa situació i imatge aèria del municipi

PPIF Amer

 

NORMATIVA VIGENT:

NN. SS. de Planejament d’Amer, Text refós 2006.

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=224828&fromPage=load

Nota 1: Veure modificacions puntuals posteriors

Nota 2: Els plànols d’ordenació vigents són els que es varen aprovar l’1 d’abril de 1987.

 

Conveni Urbanístic

CONVENI URBANÍSTIC