Subvencions per a la recuperació econòmica dels comerços afectats pels horaris i prohibicions d’obertura al públic dels locals, conseqüència del COVID-19

Les Bases Reguladores de les subvencions per a la recuperació econòmica dels comerços locals afectats pels horaris i prohibicions d’obertura al públic dels locals, conseqüència del COVID-19 es van aprovar pel Ple de l’Ajuntament d’Amer en data 25 de març de 2021 i es van publicar al BOP Girona núm. 75 de 21 d’abril de 2021, esdevenint definitives per la no presentació d’al·legacions durant el termini d’exposició al públic. Juntament amb les bases es va aprovar el model normalitzat per sol·licitar aquesta subvenció.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Amer en sessió de data 17 de juny de 2021 va aprovar la Convocatòria de les subvencions per a la recuperació econòmica dels comerços afectats pels horaris i prohibicions d’obertura al públic dels locals, conseqüència del COVID-19, 2021.

El model normalitzat s’ha de presentar a l’Ajuntament d’Amer per mitjans electrònics d’acord amb l’art. 14 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, recomanem la utilització de la instància genèrica disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament, l’enllaç de la qual és el següent: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=935

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 21 de juny fins al 3 de setembre de 2021.

La quantia que es destina a la convocatòria és de 4.655,00 €.

El màxim subvencionat per establiment és el següent:

  • Perruqueries i estètiques: 145,00 €
  • Roba: 145,00 €
  • Floristeries: 145,00 €
  • Bars: 400,00 €
  • Restaurants i fondes (ubicats al nucli urbà): 415,00 €
  • Restaurants i fondes (ubicats fora del nucli urbà): 825,00 €

L’Ajuntament d’Amer té una Agent Telemàtica que pot ajudar a tothom qui ho necessiti per realitzar els tràmits electrònics. Aquest servei es realitza dimarts, dimecres i dijous de 8:00 a 14:00 hores.

FORMULARI SUBVENCIO COVID