Ajuts de material escolar d’Amer

Les Bases Reguladores dels ajuts per a material escolar i llibres de l’Ajuntament d’Amer es van aprovar pel Ple de l’Ajuntament d’Amer en data 25 de març de 2021 i es van publicar al BOP Girona núm. 75 de 21 d’abril de 2021, esdevenint definitives per la no presentació d’al·legacions durant el termini d’exposició al públic.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Amer en sessió de data 17 de juny de 2021 va aprovar la Convocatòria dels ajuts de material escolar de l’Ajuntament d’Amer pel curs 2021-22, en aquesta mateixa sessió es va aprovar el model normalitzat per sol·licitar aquest ajut.

El model normalitzat s’ha de presentar a l’Ajuntament d’Amer per qualsevol dels mitjans contemplats a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Recomanem la utilització de la instància genèrica disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament, l’enllaç de la qual és el següent: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=935

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 21 de juny fins al 30 de juliol de 2021.

La quantia que es destina a la convocatòria és de 1.000,00 €.

L’Ajuntament d’Amer té una Agent Telemàtica que pot ajudar a tothom qui ho necessiti per realitzar els tràmits electrònics. Aquest servei es realitza dimarts, dimecres i dijous de 8:00 a 14:00 hores.

FORMULARI SOL.LICITUD AJUDA LLIBRES