Perfil del contractant

 

 

06 D'AGOST DE 2018. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE: Projecte de dues piscines a l'aire lliure i una pista de pàdel Fase 2

06 D'AGOST DE 2018. Instrucció sobre la tramitació de contractes menors de l'ajuntament d'Amer

20 DE JULIOL de 2018. Anunci d'adjudicació del contracte, mitjançant concessió, de servei públic per la gestió i explotació de la piscina municipal

anunci adjudicació pagina 1

anunci adjudicació pagina 2

31 DE MARÇ DE 2016 - Contracte serveis de Tècnic municipal Urbanisme

La Junta de Govern local per unanimitat acorda el següent:

PRIMER.- Adjudicar al Sr. Angel Pomar Marín, amb NIF 40.289.928T, el contracte de serveis de tècnic municipal en matèria urbanística i edificació, per l’import de 360.000,00 euros més 7.560,00 euros d’IVA, per haver estat l’oferta econòmicament més avantatjosa.

SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de la aplicació pressupostària 22798/920 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’adjudicació als licitadors que no han estat adjudicataris.

QUART.- Notificar al Sr. Angel Pomar Marín, adjudicatari del contracte, la present resolució i citar-lo per la signatura del contracte.

CINQUÈ.- Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.

31 DE MARÇ DE 2016 - Adjudicació urbanització carrer Santa Brígida

La Junta de Govern local per unanimitat acorda el següent :

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Construccions Rubau, S.A., amb CIF A17013863, el contracte d’execució de les obres d’urbanització del carrer Santa Brígida, per l’import de 89.267,74 euros més 18.746,23 euros d’IVA, per haver estat l’oferta econòmicament més avantatjosa.

SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 60903/155 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’adjudicació als licitadors que no han estat adjudicataris.

QUART.- Notificar a l’empresa Construccions Rubau S.A., adjudicatari del contracte, la present resolució i citar-lo per la signatura del contracte.

CINQUÈ.- Formalitzat el contracte s’haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per la seva aprovació per l’Ajuntament previ informe del Director Facuñtatiu de les Obres i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra.

SISÈ.- Publicar la formalització del contracte d’obres d’urbanització del carrer Santa Brígida en el Perfil de contractant.

SETÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb el disposat en l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

3 DE DESEMBRE DE 2015 - Projecte Urbanització carrer Santa Brígida

Cliqueu els enllaços per accedir als documents

Plec de clàusules:

4 DE DESEMBRE DE 2014 - Projecte de reforma de La Plaça del Centre

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA DEL CENTRE, CARRER D’AVALL i ADJACENTS, A AMER

Emplaçament: Plaça del Centre, C/ d’Avall, C/ Pep Ventura, Av. Barcelona, C/ d’en Paquito Moner i Passatge Juli Garreta. AMER (la Selva)

Promou: AJUNTAMENT d’AMER

1 D'OCTUBRE DE 2014 - Pla especial urbanístic de la nova línia elèctrica

Pla especial urbanístic de la nova línia elèctrica a 25KV de S.E.’PASTERAL 1′ fins al polígon SECTOR 3 Zona Industrial

1 D'OCTUBRE DE 2014 - Modificació pla parcial urbanístic PP-3 Subsector 3

MODIFICACIÓ PLA PARCIAL URBANÍSTIC PP-3 Subsector 3

  • Pla parcial
  • Memoria