PROPOSTA APROVACIÓ BASES AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR.

PROPOSTA D’ ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

Aprovació de les bases per atorgar els ajuts per a material escolar per al curs 2015-2016.

 

Antecedents

 

Vist que s’ han redactat les bases per a regir la convocatòria per a l’ atorgament d’ ajuts per a l’ adquisició de material escolar als alumnes empadronats a Amer. 

 

Legislació aplicable

 

– Articles 282, 291 i 305 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

– Article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

– Article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

– La Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma de la funció pública, en tot allò no derogat expressament per la Llei 7/2007, de 12 d’abril.

– Articles 13 i 124 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

– Article 128.2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

– Articles 6, 7, 8, 71, 84, 85, 94, 95, 96, 97 i 321 i els articles següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RP).

– Articles 1.1, 1.3 i 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre.

– Article 1.3, títol I, article 15 i els articles que hi concorden del RD 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament general d’ingrés del personal al servei de l’Administració general de l’Estat, de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració general de l’Estat (que té caràcter supletori).

– RD 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integra en el règim general de la Seguretat Social el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris de l’Administració local.

– Ordre de 7 d’abril de 1993, per la qual es desplega el RD 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integra en el règim general de la Seguretat Social el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris de l’Administració local, en matèria de cotització i pagament de pensions.

– Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de la Seguretat Social, especialment l’article 205.1, relatiu a la protecció per desocupació.

– Ordre de 17 de gener de 1994, del Ministeri de Treball i Seguretat Social, sobre presentació de sol·licituds d’afiliació i d’alta dels treballadors a la Seguretat Social i d’afiliació, d’alta i de baixa relatives a determinats treballadors contractats a temps parcial.

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’ aprovació del següent ACORD:

 

Primer. Aprovar les bases annex 1 d’ aquest acord  que regeixen la convocatòria per a l’ atorgament d’ ajuts per a l’ adquisició de material escolar als alumnes empadronats a Amer.

 

Segon. Convocar l’ atorgament d’ ajuts. Les sol·licituds es podran presentar en el termini de vint dies hàbils a partir del següent en que surti publicat el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 

Tercer. Publicar les bases del concurs i un anunci per convocar-lo en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’ anuncis de la corporació per màxima urgència.

 

Amer, 21 de maig de 2015.

 

L’alcalde

 

Albert Plana