Procés participatiu de l’ordenança sobre la producció i gestió dels residus de construcció i demolició

De conformitat amb l’article 133 de la Llei Estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte de reglament o ordenança, s’efectuarà una consulta pública, mitjançant el portal web de l’Ajuntament en la qual es recaptarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

S’inicia el procés participatiu de l’ordenança sobre la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

El procés de consulta pública estarà obert a la web de l’Ajuntament fins el dia 28 de febrer de 2019, on s’incorpora tota la documentació necessària per consultar la futura norma.

Les aportacions poden realitzar-se per e-mail a la següent adreça de correu :

suport@amer.cat o mitjançant instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament d’Amer.

Amb posterioritat, es publicarà el text del projecte inicial de l’Ordenança que aprovi el Ple municipal amb les aportacions ciutadanes que s’hagin inclòs.

L’objectiu és aconseguir un procés participatiu on es puguin considerar totes les aportacions realitzades.

La finalitat de l’aprovació d’aquesta ordenança és establir el règim jurídic de la  producció i gestió dels residus de construcció i demolició, sense perjudici de la normativa que resulta d’aplicació.

La planificació de la gestió dels residus es fonamenta en uns principis generals que emanen, bàsicament, dels programes d’acció de la Unió Europea, de l’estratègia comunitària de la gestió de residus i de les normatives de diferent rang.

Amer, 30 de gener de 2019