Oferta Pública d’Ocupació 2021

INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA SELECCIÓ D’UN/A FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA PER OCUPAR UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA (C1) D’ADMINISTRACIÓ GENERAL VACANT A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT D’AMER (PLAÇA INCLOSA A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ORDINÀRIA PER A L’ANY 2021) I APROVACIÓ DEL TEMARI.

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000140 de 13 d’agost de 2021 s’ha incoat l’expedient per a la selecció i posterior nomenament d’un funcionari de carrera per ocupar la plaça d’administratiu/va (C1) d’administració general vacant a la plantilla de l’Ajuntament d’Amer (plaça inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació ordinària per a l’any 2021) i creació d’una borsa de treball per cobrir vacants d’aquesta categoria.

Així mateix, en l’esmentat Decret es va aprovar el temari que s’haurà d’annexar a les bases del procediment de selecció, per concurs-oposició, per cobrir l’esmentat lloc de treball, el qual és el següent:
1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals.
2. L’administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu.
3. L’organització administrativa: principis bàsics. Els òrgans administratius: concepte i classes.
4. L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació, la forma i la notificació. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.
5. La presumpció de validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes.
6. El procediment administratiu: concepte i principis generals. Fases del procediment administratiu comú.
7. Registre general d’entrada i sortida de documents. Registres auxiliars. Requisits formals del registre de documents. Obligatorietat i terminis, còmput i ampliació de terminis del registre.
8. Interessats en el procediment, capacitat d’obrar i concepte d’interessat. Identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu. Requisits de la presentació de documents i sol·licituds. La notificació i la publicació. Drets dels ciutadans. Dret d’accés a arxius i registres.
9. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici.
10. Recursos administratius. Concepte i classes. Peculiaritats en l’àmbit local. El recurs contenciós administratiu.

11. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. El procediment per exigir-ne la responsabilitat.
12. La potestat sancionadora. Principis generals: legalitat, tipicitat, irretroactivitat. Procediment sancionador: principis.
13. La contractació administrativa: concepte i principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic. Classes de contractes.
14. La selecció del contractista. Drets i obligacions bàsics del contractista i de l’administració.
15. Execució, modificació i suspensió dels contractes administratius. La revisió de preus. Extinció dels contractes.
16. El contracte menor. Procediment d’adjudicació. La factura electrònica.
17. Formes de l’acció administrativa. Foment. Policia. El servei públic: concepte.
18. L’activitat subvencional de les Administracions Públiques. Procediment de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Infraccions i sancions administraves en matèria de subvencions.
19. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. Breu referència a la concessió.
20. Les entitats locals: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals. El Municipi: elements. El terme municipal. La població. Drets i deures dels veïns.
21. La gestió del padró municipal d’habitants: altes, baixes i modificacions. Tractament i cessió de les dades contingudes al padró municipal d’habitants. Volants i certificats d’empadronament i les seves diferències. El cens electoral.
22. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Debats. Votacions i quòrums. Actes i certificacions d’acords.
23. Ordenances i Reglaments de les Entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació
24. El pressupost de les entitats locals: concepte i marc legal. Estructura del pressupost. Elaboració i aprovació. Les modificacions pressupostàries. El control pressupostari.
25. Les hisendes locals. Els recursos i les seves classes. Imposició i ordenació dels tributs. Ordenances fiscals.
26. Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.
27. Convenis administratius: concepte, contingut i durada. Delegació de competències, avocació, encomana de gestió, delegació de signatura i suplència.

28. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures. Sistema retributiu.
29. L’oferta pública d’ocupació. Sistemes de selecció.
30. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals. Situacions administratives: adquisició i pèrdua.
31. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat social.
32. Els béns de les entitats locals. Concepte, naturalesa i classificació. La utilització dels béns municipals.
33. El domini públic. El patrimoni privat de l’Administració. Les prerrogatives del l’administració en relació al patrimoni. Adquisició i defensa del patrimoni.
34. El Planejament urbanístic. Tipus de planejament. Règim urbanístic del sòl. Sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable.
35. Intervenció en l’edificació i ús del sòl. Les llicències urbanístiques i el procediment per a la seva concessió.
36. Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o contràries a les seves condicions. Infraccions i sancions urbanístiques. Ordres d’execució.
37. Règim d’intervenció administrativa d’establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives.
38. Les administracions públiques i la societat de la informació. Gestió automatitzada dels procediments administratius i la seva aplicació pràctica, l’administració electrònica a Catalunya, l’EACAT, Localret i Administració Oberta de Catalunya (AOC), Plataformes de Contractació Pública i l’aplicació pràctica en totes elles.
39. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
40. Transparència, accés a la informació pública i bon govern: principals obligacions per a l’Ajuntament. La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general d’acord amb l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.