Oferta de feina: Tecnic/a Cultural i Turístic

És objecte de la present convocatòria la contractació com a personal laboral temporal d’una persona per realitzar les tasques de tècnic/a cultural i turístic per el programa del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) “Girona, patrimoni actiu”, operació “Naus de l’antiga estació del carrilet (patrimoni ferroviari) d’Amer: recuperació i TIC com a eina de dinamització turística”, inclòs en el grup de classificació A2.

També és objecte de la convocatòria la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats d’aquesta categoria, amb caràcter de personal laboral temporal, per cobrir entre d’altres les següents situacions:
• Existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per personal laboral fix .
• Substitució transitòria dels titulars.
• Execució de programes de caràcter temporal.
• Execució de programes subvencionats.
• Excés o acumulació de tasques per un període màxim de 6 mesos dins d’un període de 12 mesos
• Cobrir reduccions de jornades (de personal laboral)
• Contractació per obra i servei determinat vinculat a subvencions.

El projecte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 25% per la Diputació de Girona.
La jornada laboral serà de 25 hores setmanals, distribuïdes segons les necessitats del servei amb unes retribucions brutes anuals de 20.000,00 € (A2, CD 21).
El contracte tindrà una durada de 2 anys, i es podrà sotmetre a pròrroga essent el contracte d’un període màxim de 3 anys.

BASES I CONVOCATÒRIA