Instal•lació solar fotovoltaica municipal d’Amer

En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Amer de 25 de març de 2021, es va prendre l’acord d’aprovar les bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal d’Amer.

L’objecte d’aquestes bases és la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal d’Amer configurada com a una instal·lació d’autoconsum col·lectiu propera a través de la xarxa i sota la modalitat d’excedents acollida a compensació, d’acord amb el Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

La llicencia permetrà als beneficiaris ser copartícips de la generació d’energia verda de la instal·lació fotovoltaica, poder-la consumir en el moment de la seva generació i injectar la sobrant a la xarxa elèctrica, estant obligats l’empresa comercialitzadora de cada beneficiari a comprar l’excedent i compensar la diferència en cada factura de la llum, sense que el beneficiari hagi de donar-se d’alta de cap activitat econòmica.

Les quotes de participació subjectes a cessió temporal es descriuen a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals. Actualment les quotes són:

  • Modalitat A (1kWp): 82,60 €
  • Modalitat B (0,5kWp): 44,80 €

La potencia total destinada a la cessió serà de 22kWp.

Poden ser beneficiaris de la cessió temporal de quotes de participació qualsevol persona física o jurídica titular o usuària d’un CUPS de llum (Codi Universal del Punt de Subministrament) connectat a baixa tensió que compleixi:

  • Que el CUPS de llum estigui a menys de 500 metres del comptador de generació de la instal·lació fotovoltaica, en projecció ortogonal en planta (línia recta).

 La ubicació exacta de la instal·lació solar fotovoltaica municipal “Amer” i les seva referència cadastral és la següent:

  • Referencia cadastral: 6713301DG6561S0001WH
  • Coordenades UTM: x:466665.0, y: 4651116.3

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze (15) dies hàbils, que computa des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona (publicat el 22/07/2021)

Cada sol·licitant ha de presentar una única sol·licitud per CUPS de llum mitjançant el model normalitzat:

Els models normalitzats s’han de presentar omplerts i signats mitjançant instància genèrica a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Amer.