Decret persones admeses en el procés selectiu per a la contractació en pràctiques d’un tècnic/a d’administració general inscrit al SNGJ