CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

LLOC: SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT (MUSEU ETNOLÒGIC)

HORA: 19:00 HORES

DIA: 25 de juny de 2020

 

ORDRE DEL DIA:

 • Part resolutiva
 • Proposta d’aprovació de l’acta del Ple ordinari de 19 de desembre de 2019.
 • Proposta d’aprovació de l’acta del Ple extraordinari de 27 de febrer de 2020.
 • Presa de possessió de la nova regidora.
 • Proposa de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR000013, de data 27 de gener de 2020.
 • Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR000014, de data 28 de gener de 2020.
 • Proposta de ratificació de l’Acord de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2020.
 • Proposa d’aprovació inicial del Protocol per a la prevenció de l’assetjament en l’àmbit laboral de l’Ajuntament d’Amer.
 • Proposta de derogació de l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per a la prestació del servei de casal d’estiu.
 • Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
 • Proposta d’acord per la declaració d’obra de característiques especials la realització d’actuacions de reparació de l’Escola Gaspar de Queralt d’Amer als efectes de la bonificació de l’ICIO.
 • Proposta de modificació del Reglament Orgànic Municipal d’Amer.
 • Proposta de modificació del Cartipàs 2019-2023.
 • Proposta d’aprovació del conveni de delegació de competències de tractament de residus amb el Consell Comarcal de la Selva.
 • Aprovació inicial imposició Contribucions Especials urbanització Carrer Sant Roc.
 • Modificacions de crèdit.
 • Proposta d’adhesió de l’Ajuntament d’Amer al decàleg de recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya formulat per l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya.
 • Proposta d’aprovació dels dies de festa local corresponents a l’any 2020.
 • Part de control:
 • Despatx d’ofici.
 • Donar compte de la liquidació del pressupost municipal exercici 2019.
 • Informe del quart trimestre de l’exercici 2019 i del primer trimestre de 2020 i situació pressupostària actual.
 • Donar compte de l’informe anual emès per la Intervenció general de l’Ajuntament d’Amer, relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2019.
 • Dació en compte dels informes de controls financers definitius realitzats durant l’exercici 2019.
 • Dació de compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament d’Amer dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 231 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de l’exercici 2019.
 • Assumptes d’urgència.
 • Precs i preguntes.