Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 957 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Acceptació de la delegació de l'Ajuntament d'Amer al Consell Comarcal de la Selva de les competències per exercir l'autotutela executiva respecte de la responsabilitat patrimonial a les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques
Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 174 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la taxa de cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 165 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva del Projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 99 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 10118 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació derivada del projecte d'urbanització del c/Sant Roc
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9846 AJUNTAMENT D'AMER - Avocació temporal de competències
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9977 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
Exercici: 2020 Bop: 235-0 Edicte: 9280 AJUNTAMENT D'AMER - Exposició pública dels expedients de modificació de crèdits 16/2020 i 17/2020
Exercici: 2020 Bop: 235-0 Edicte: 9279 AJUNTAMENT D'AMER - Exposició pública del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 225-0 Edicte: 8520 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries