Edictes del BOP

Exercici: 2018 Bop: 139-0 Edicte: 6396 AJUNTAMENT D'AMER Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2018 Bop: 138-0 Edicte: 6359 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 136-0 Edicte: 6270 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial del projecte d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6243 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del municipi d'Amer relativa al seu pas per Roques Negres
Exercici: 2018 Bop: 134-0 Edicte: 6170 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial de la modificació del Pla estratègic de subvencions
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5873 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 125-0 Edicte: 5671 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia en matèria de casaments civils
Exercici: 2018 Bop: 121-0 Edicte: 5494 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'establiment del servei públic de piscina municipal i el seu Reglament de funcionament intern
Exercici: 2018 Bop: 118-0 Edicte: 5354 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 118-0 Edicte: 5352 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2018