Edictes del BOP

Exercici: 2022 Bop: 120-0 Edicte: 5613 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5444 AJUNTAMENT D'AMER - Revocació de competències delegades de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5379 AJUNTAMENT D'AMER - Revocació de la delegació de competències
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5340 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procediment de selecció, per concurs oposició, per cobrir un lloc de treball, d'administratiu/va, de l'escala d'administració general, subescala administrativa i grup i subgrup C1
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 5205 AJUNTAMENT D'AMER - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Amer de 19 de maig de 2022, de convocatòria d'ajuts de material escolar per al curs 2022-2023 (Convocatòria BDNS 628399)
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 5241 AJUNTAMENT D'AMER - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4707 AJUNTAMENT D'AMER - Nomenament de personal funcionari en pràctiques
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4595 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació ordinària 2022
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4611 AJUNTAMENT D'AMER - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Amer de 19 de maig de 2022, de convocatòria d'ajuts de material escolar per al curs 2022-2023 (Convocatòria BDNS 628399)
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4553 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació extraordinària 2022