Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6882 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6880 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials per les obres d'urbanització del carrer Sant Roc d'Amer
Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6874 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de la modificació del Reglament orgànic municipal
Exercici: 2020 Bop: 183-0 Edicte: 6576 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6306 AJUNTAMENT D'AMER - Nomenament de personal
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5894 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 4-5-6-7-8-9-10-11/2020
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5888 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 148-0 Edicte: 5566 AJUNTAMENT D'AMER - Informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5037 AJUNTAMENT D'AMER - Modificació del cartipàs municipal
Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5036 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial del Protocol per a la prevenció de l'assetjament en l'àmbit laboral de l'Ajuntament d'Amer