Edictes del BOP

Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6718 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6036 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de convocatòria per a l'elecció dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5952 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació econòmica dels grups polítics municipals
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5951 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5720 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 117-0 Edicte: 4810 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4138 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del nomenclàtor municipal
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4137 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal sobre la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3773 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3674 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de les bases de sol·licitud d'ajuts per a material escolar