índex

PLE ORDINARI MUNICIPAL

PLE MUNICIPAL DIJOUS 22 DESEMBRE

Dijous 22 de desembre a les 7 de la tarda a la Sala de Plens de l’edifici del Museu Etnològic, es convoca Ple Ordinari amb el següent ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de setembre de 2016
2.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 9 de novembre de 2016
3.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 1 de desembre de 2016
4.-Proposta d’aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística Municipal
5.- Proposta d’aprovació definitiva del plànol de delimitació d’urbanitzacions del municipi d’Amer.
6.- Mocions
7.- Proposta d’acord de l’Ajuntament d’Amer d’Adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català del desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU (EXP. 2015.05)

PART DE CONTROL

8.- Despatx d’ofici: Decrets d’Alcaldia i Actes de les Juntes de Govern.
9.- Informe 3er trimestre del pressupost 2016 i situació pressupostària.
10.- Assumptes d’urgència
11.- Precs i preguntes