índex

Notícies de l’Ajuntament

La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, ha nomenat provisionalment a la Sra. Sandra Valldaura Lacambra, funcionària d’Adminisitració local amb habilitació de caràcter nacional, pertanyent a la subescola de Secretaria-Intervenció. per ocupar el lloc de Secretària-Interventor provisional de l’Ajuntament d’Amer.

La incorporació s’ha fet a l’Ajuntament amb la presa de possessió en data 21 de desembre del 2015.

D’altra banda, l’Ajuntament ha rebut la sentència sobre els pisos Baker i es declara la nul·litat de la llicència. L’equip de Govern donarà compliment a la decisió i es treballa defensant els interessos generals del poble i anar tancant l’herència d’una etapa de contenciosos judicials.

Des de l’Ajuntament es preveu actuar amb celeritat i aconseguir obrir un cicle de creixement amb el consens social i la voluntat d’acords unitaris per fer un salt endavant.