índex

Convocatòria Ple Ordinari dijous 7 abril

Convocat pel proper dijous 7 d’abril a les 7 de la tarda, a la Sala de Plens situada al Museu Etnològoic- de Can Terme, el Ple Ordinari municipal amb el següent ordre del dia.

PART RESOLUTIVA
1-Aprovació de l’acta de la sessió de data 17 de desembre de 2015
2-Aprovació de l’acta de la sessió de data 4 d efebrer de 2016
3-Proposta d’aprovació definitiva del plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions situats en terrenys forestals, modificada per la llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
4-Proposta d’aprovació de Conveni d’atorgament de bestretes del servei de gestió tributària i compensació de deutes.
5-Proposta d’aprovació de l’ordenança tipus d’intervenció municipal de seguretat i salut pública.
6-Proposta d’aprovació de l’ordenança tipus d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
7-Proposta d’aprovació de la creació de fitxers de dades de caràcter personal.
8-Proposta d’acord d’aprovació de sol.licitud de compatibilitat per exercir activitats privades.
9-Proposta d’aprovació de contracte de cessió en comodat fons documental de l’Ajuntament d’Amer entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de La Selva, i l’Ajuntament d’Amer.
10-Proposta d’aprovació inicial de les contribucions especials pel projecte de pavimentació del camí Font Alta.

PART DE CONTROL
11-Despatx d’ofici: Decrets d’alcaldia i Actes de Junta de Govern.
12-Informe 4t trimestre pressupost 2015 i situació pressupostària.
13-Assumptes d’urgència.
14-Precs i preguntes