índex

CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL

CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL

Sessió ordinària del Ple municipal que se celebrarà el dia 7 de juliol a les 7 de la tarda a la Sala d’Actes de l’edifici del Museu Etnològic.
Ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 7 d’abril de 2016.
2.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 2 de juny de 2016.
3- Adhesió al Conveni d’Interoperativitat de sistemes d’informació entre administracions públiques.
4.- Proposta d’aprvació de l’Ordenança tipus reguladora de l’Administració electrònica.
5.- Proposta relativa a les funcions de tresoreria.
6.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. MC 2/2016.
7.- Proposta d’aprovació del Pla econòmic financer.
8.- Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de delegació del Servei de gestió tributària i cadastral del Consell Comarcal de la Selva.
9.- Proposta de sol.licitud al Consorci de transport públic de l’Area de Girona-Autoritat territorial de mobilitat de fraccionament de quotes.
10.- Proposta de baixa Consorci Localred.
11.- Proposta d’acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipi i comarques i del Consorci Català pel desenvolupament local.
12.- Proposta d’acord de l’Ajuntament d’Amer d’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord Marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia,S.A.U.
13.- Modificació composició de la Junta de Govern Local.
14.- Determinació de les dues festes locals pel 2017.
15.- Proposta d’acord al ple relativa al compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recurs d’apel.lació núm. 107/13
16.- Proposta d’aprovació inicial del Pla Local de Joventut.
17.- Proposta d’aprovació inicial de l’Inventari de Camins Comarcal.
18.- Proposta de resolució de les reclamacions i aprova definitivament la imposició i l’ordenança de les contribucions especials de la Plaça del Centre, carrer Avall i adjacents d’Amer.
19.- Proposta d’aprovació de conveni urbanístic.
20.- Proposta de creació de la comissió d’estudis encarregada de modificar el reglament regulador de la venda ambulant i no sedentària.
21.- Adhesió a la moció de la Diputació de Girona de suport institucional a la iniciativa per la reforma horària.
22.- Adhesió a la moció de la Diputació de Girona de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir.
23.- Adhesió a la moció del món local en defensa de l’acollida de les persones refugiades.

PART DE CONTROL

24- Despatx d’Ofici : Decrets d’Alcaldia i Actes de les Juntes de Govern.
25.- Informe 1er trimestre del pressupost 2016 i situació pressupostària.
26.- Assumptes d’urgència.
27.- Precs i preguntes.